Press "Enter" to skip to content

Общи условия

С доброволното си посещение на htmluroci.com считаме, че сте запознати и съгласни със следните условия за ползване:

1. Използването на htmluroci.com е напълно безплатно!

2. htmluroci.com има право да извършва по всяко време промени – цялостни или частични, в информацията и условията на ползване без предварително уведомление.

3. htmluroci.com не носи отговорност за настъпили вреди вследствие използването на сайта, както и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в сайтове, към които htmluroci.com има хипервръзки.

4. Използването на информацията, която се съдържа в htmluroci.com, е доброволно за сметка и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията на носителя на авторското право по Закона за авторско право и сродни права.

5. htmluroci.com не носи отговорност за възприемането и интерпретирането на информацията, съдържаща се в htmluroci.com.

6. htmluroci.com използва cookies, чрез които се събира информация за посетителите, която не съдържа лични данни.

7. htmluroci.com не носи отговорност за възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до сайта, за възникнали смущения и технически проблеми, които възпрепятстват използването на предоставените услуги.

Close